Kategórie

Odber noviniek

Všeobecné obchodné podmienky pre portál www.centshop.sk 


Sprostredkovateľ prevádzkuje Stránku www.centshop.sk a umožňuje Poskytovateľovi, aby predával  prostredníctvom tejto Stránky. Sprostredkovateľ má s konkrétnym Poskytovateľom uzatvorený zmluvný vzťah s presne stanovenými podmienkami na sprostredkovanie predaja , v ktorom Poskytovateľ akceptuje predaj  prostredníctvom Stránky. Platobné operácie za účelom úhrady ceny  sa realizujú medzi Klientom a Poskytovateľom prostredníctvom Sprostredkovateľa, ktorý je na základe zmluvy s Poskytovateľom na to oprávnený.

Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že centshop.sk si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia kedykoľvek zmeniť tieto podmienky bez predchádzajúceho upozornenia alebo zrušiť akékoľvek ustanovenie v týchto podmienkach. Každá takáto zmena alebo zrušenie nadobudne účinnosť ihneď po zverejnení na našich webových stránkach.

Článok I
Vymedzenie základných pojmov

Pokiaľ nie je v Ponuke uvedené inak, nasledovné pojmy a skratky sú označené s veľkým začiatočným písmenom majú význam v ďalej uvedených definíciách: 
1.    Sprostredkovateľ je Cent-shop, Boženy Nemcovej 59, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 45 869 871, DIČ: 107 432 0786, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Veľký Krtíš, Oddiel: Vložka č. 660-8346. Sprostredkovateľ sprostredkováva predaj  zo strany Poskytovateľa  Klientovi na Stránke;
2.    Stránka je internetová stránka Sprostredkovateľa www.centshop.sk;
3.    Klient je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objedná a kúpi tovar, službu na Stránke;
4.    Poskytovateľ je osoba, ktorá predáva, sprostredkováva na Stránke;
5.    Predmet sprostredkovania je sprostredkovanie predaja  ;
6.    Ponuka je časovo obmedzená ponuka predaja  uverejnená na Stránke. Ponuka obsahuje najmä identifikačné údaje Poskytovateľa, popis a opis Plnenia, hodnotu , cenu , percento zľavy, lehotu, počas ktorej je Poskytovateľ viazaný Ponukou vrátane ceny, platobné podmienky, dobu platnosti , podmienky použitia ;
7.    Kupón / Predbežná faktúra je potvrdenie o práve Klienta voči Poskytovateľovi, aby mu tento pri účtovaní ceny za Plnenie odpočítal od konečnej ceny za Plnenie sumu a/alebo percento z celkovej ceny za Plnenie uvedené na Kupóne (tzv. zľava), a to za podmienok uvedených v Ponuke a /alebo na samotnom Kupóne / Predbežnej faktúre, pričom kúpa  môže byť Poskytovateľovi preukázaná v elektronickej podobe; 
8.    Plnenie je tovar alebo služba uvedená v Ponuke; 
9.    Strany sú Sprostredkovateľ a Klient;
10.    Účet je účet Klienta zriadený na Stránke po zaregistrovaní Klienta; 
11.    VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Sprostredkovateľa pri poskytovaní služieb prostredníctvom Stránky, ktoré upravujú práva a povinnosti Sprostredkovateľa a Klienta, popr. Poskytovateľa pri poskytovaní a využívaní služieb Sprostredkovateľa, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke.

Článok II 
Objednávka a kúpa
1.    Sprostredkovateľ zverejňuje na Stránke v určitých časových intervaloch (denných alebo iných intervaloch) Ponuky na , ktorých kúpu si Klient môže objednať a ktoré si Klient môže kúpiť. 
2.    Ponuka  je aktívna jej zverejnením na Stránke. Trvanie Ponuky, t.j. možnosti zakúpiť je stanovené dohodou medzi Poskytovateľom a Sprostredkovateľom a Poskytovateľ ani Sprostredkovateľ sa nezaväzujú k žiadnej minimálnej dobe trvania Ponuky. Aktívnosť Ponuky, t.j. vznik záväzku Poskytovateľa vyplývajúceho z , nie je limitovaná počtom Klientov, ktorí si  z tej ktorej Ponuky zakúpia, ak nie je v konkrétnej Ponuke uvedené inak. 
3.    Každý Klient si môže objednať ľubovoľný počet, pokiaľ nie je v konkrétnej Ponuke uvedené inak.

4.    Objednávka  a  jeho následná kúpa sa realizuje iba  prostredníctvom Stránky, krokmi, spôsobmi a postupnosťou na nej stanovenou. Pri spôsoboch platby: Prevodom na účet, PayPal s kreditnou alebo debetnou kartou. Akonáhle nám nabehne platba spúšťame proces vybavenia.
5.    Momentom vyplnenia registračného formulára (pri nezaregistrovaných Klientoch) alebo vyplnením prihlasovacieho formulára na Stránke (pri Klientoch, ktorí majú zriadený Účet) Klient vlastne objednáva kúpu  (ďalej len „Objednávka“)
a.     Objednávka na kúpu  sa stáva záväznou až  momentom uhradenia  ceny. Klient má právo zaplatiť do ukončenia Ponuky alebo do jej vypredania.  Do uhradenia ceny nevzniká Klientovi právo na vydanie .
b.    Súhlasí s ustanoveniami VOP platnými v čase  Objednávky ako aj s podmienkami Ponuky; 
6.    Sprostredkovateľ je poverený od Poskytovateľa na preberanie ceny. 
7.    Pripísaním ceny na účet Sprostredkovateľa, sa kúpa  zrealizuje. Akonáhle nám nabehne platba spúšťame proces vybavenia. 
8.    Daňové doklady vo vzťahu ku kúpe  vydáva ako ich predajca Poskytovateľ. Klient berie na vedomie, že Sprostredkovateľ je len Sprostredkovateľom, nie je predajcom.
9.    V prípade, ak Klient vystupuje pri kúpe  v postavení zdaniteľnej osoby t.j. obstaráva kupón na účely podnikania, má povinnosť oznámiť túto skutočnosť Poskytovateľovi ihneď po zakúpení  na emailovú adresu Poskytovateľa uvedenú v Ponuke. V oznámení v zmysle predchádzajúcej vety Klient uvedie svoje fakturačné údaje (obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH miesto podnikania), číslo  a dátum úhrady . Ak skutočnosť v zmysle prvej vety Klient Poskytovateľovi neoznámi, deklaruje že nie je zdaniteľnou osobou pričom týmto nie je nijako dotknuté právo Klienta na obdržanie daňového dokladu od Poskytovateľa po využití .

10.    V prípade, ak sa na aktiváciu Ponuky vyžaduje objednanie a kúpa  určitým počtom Klientov, a tento počet sa počas doby trvania Ponuky nedosiahne, Objednávka a/alebo kúpa  sa zruší. Uhradené ceny , pri ktorých nedošlo k aktivácii Ponuky, budú Klientovi vrátené na účet, z ktorého zrealizoval uhradenie ceny, a  to do 15 dní od zrušenia kúpy .

11.    Sprostredkovateľ upozorňuje že obrázky, fotografie majú len ilustračný charakter.

12.    Sprostredkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Klientovi v dôsledku zle uvedenej e-mailovej adresy zo strany Klienta.

Článok III
Práva a povinnosti 

1.    Sprostredkovateľ najneskôr do 48 hodín od pripísania ceny na bankový účet Sprostredkovateľa, doručí Kupón / Predbežnú faktúru Klientovi predovšetkým do schránky Klienta k Účtu na stránke www.centshop.sk a tiež odošle Kupón / Predbežnú faktúru elektronickou formou na mailovú adresu Klienta, ktorá bola uvedená v registračnom alebo prihlasovacom formulári. Kupón / Predbežná faktúra sa považuje za doručený, keď je prijatý na Účet na stránke www.centshop.sk vytvorený k mailovej adrese, ktorá bola zadaná pri objednávke. 
2.    Predbežná faktúra (v tlačenej podobe resp. v  elektronickej podobe) je spôsobilým dokladom o právach .Predbežná faktúra slúži len ako informačný doklad ! 
3.    Sprostredkovateľ poskytuje Poskytovateľovi zoznam Predbežných faktúr za účelom vykonania možnej kontroly predloženého  zo strany Klienta Poskytovateľovi, s čím Klient súhlasí. 
4.    Po uplynutí doby platnosti  stráca Klient nárok na poskytnutie práva vyplývajúceho z  (na tzv. zľavu) bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny.
5.    Klient súhlasí, aby mu Sprostredkovateľ posielal na jeho email maily ako nástroj priameho marketingu. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je Klient oprávnený kedykoľvek odvolať.   

Článok IV
Zodpovednosť Sprostredkovateľa a Poskytovateľa

1.    Poskytovateľ ako dodávateľ  ako aj dodávateľ Plnenia je zodpovedný:
a.    za kvalitu a rozsah Plnenia,
b.    za dodanie Plnenia,
c.    za naplnenie práv Klienta z ,
d.    za pravdivosť a úplnosť Ponuky a
e.    za plnenie všetkých práv Klienta vyplývajúcich Klientovi z platných právnych predpisov, a to tak v súvislosti s kúpou  ako aj v súvislosti a poskytovaním Plnenia.
2.    Sprostredkovateľ nezodpovedá za veci podľa bodu 1 tohto článku, čo Klient berie na vedomie. Sprostredkovateľ zodpovedá len za riadne a včasné vybavenie objednávky k dodávateľu       3.    Sprostredkovateľ upozorňuje, že niektoré Plnenia, ktoré môžu byť poskytnuté na základe , môžu byť nebezpečné (ako napríklad adrenalínové športy a pod.) a je plne na uvážení Klienta, či o Plnenie prejaví záujem.

Článok V 
Podmienky reklamácie

1.    V prípade, ak Klient v lehote podľa týchto VOP neobdrží Predbežnú faktúru, alebo Kupón obsahuje podmienky iné ako boli podmienky uvedené v Ponuke alebo Predbežná faktúra,Kupón bude mať iné vady, Klient môže vady reklamovať. Klient je povinný vady uplatniť písomne e-mailom na adresu: reklamacia@centshop.sk Lehota na vykonanie reklamácie je 48 hodín od doručenia  a v prípade, že Predbežná faktúra,Kupón nebude doručený, tak 3 pracovné dni od uplynutia lehoty na doručenie . Pokiaľ Klient neuplatní vady v lehotách a spôsobom podľa predchádzajúcich viet, jeho práva na uplatnenie vád zanikajú.
2.    Sprostredkovateľ je povinný odstrániť vady podľa bodu 1. do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie. V prípade, že vada v danej lehote nebude odstránená, je Klient oprávnený od kúpy odstúpiť.

Článok VI
Odstúpenie od kúpy, zánik Objednávky, kúpy

1.    Klient je oprávnený odstúpiť od kúpy  bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa doručenia  elektronickou formou, pokiaľ kupón nebol použitý. Ak si Klient kúpi Kupón, na základe ktorého mu má byť poskytnuté Plnenie, ktoré sa má uskutočniť pred uplynutím doby na odstúpenie podľa prvej vety tohto ustanovenia, je Klient oprávnený odstúpiť od kúpy  bez uvedenia dôvodu len do momentu začiatku Plnenia (napr. do začiatku filmového predstavenia) Odstúpenie od kúpy v zmysle prvej vety je možné uplatniť písomne e-mailom z e-mailovej adresy z ktorej bol Kupón objednaný na adresu reklamacia@centshop.sk, pričom v správe musí byť identifikovaná Ponuka , od kúpy ktorých chce Klient odstúpiť a číslo tuzemského účtu na vrátenie platby alebo cez online formulár kliknite sem.
2.    V prípade, že Klient neuhradí cenu za Predbežnú faktúru v lehote podľa týchto VOP, Objednávka a právo na ďalšiu kúpu zaniká.
3.    Sprostredkovateľ má právo stiahnuť Ponuku zo Stránky, ak zistí, že informácia alebo údaj uvedený v Ponuke je nesprávny, neúplný  alebo chybný alebo má Ponuka inú vadu, pre ktorú nemôže byť ponúkaná. Ak bola medzičasom vykonaná  kúpa vo vzťahu k takejto Ponuke, tie sa rušia, pričom Klient berie na vedomie a súhlasí, že v tomto prípade cenu za tovar, službu ním uhradenú mu vráti buď Poskytovateľ, pričom toto plnenie je povinný Klient od Poskytovateľa prijať, alebo Sprostredkovateľ. Klient je oprávnený vrátenie ceny vymáhať vždy len od Poskytovateľa.  
Cena za Kupón bude Klientovi vrátená do 14 dní od stiahnutia Ponuky zo Stránky, a to na účet Klienta, z ktorého vykonal predmetnú úhradu. 

Článok VII

Reklama

1.   Hromadný mailing je potrebné využiť do 3 mesiacov od objednávky.

2.   Forma rozoslania hromadného mailingu prebieha v viacerých fázach a rôznymi spôsobmi preto prípade dodaných šablón v ktorých sú nastavené externé štatistiky môžu vykazovať nefunkčné/skreslené výsledky.

3.  Za už rozoslanú-é objednávky sa platba nevracia.

4.  Stornovanie objednávky je potrebné vykonať včas (minimálne 72h) pred začatím rozoslania.

5.  Prípade nevyužitia objednávky v horeuvedeným časovým obdobím uhradená platba prepadne prospech dodávateľa.

6.  Uhradením objednávky sa považuje objednávka ako záväzná. 


Článok VIII
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.    Sprostredkovateľ  zverejňuje VOP na Stránke.
2.    Zmluvné vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Klientom  vo VOP bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
3.    Zmluvné vzťahy medzi Klientom a Poskytovateľom bližšie neupravené v týchto VOP sa riadia Všeobecnými Obchodnými Podmienkami Poskytovateľa a právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 108/2000 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) v znení neskorších predpisov.
4.    Klient týmto udeľuje Sprostredkovateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytne pri vypĺňaní registračného alebo prihlasovacieho formulára (ďalej len „osobné údaje“) za účelom vytvorenia databázy Klientov, ktorí si zakúpili , za účelom vedenia Účtov Klientov a ich správy, za účelom plnenia práv a povinností zo strany Poskytovateľa ako aj Sprostredkovateľa súvisiacich s objednávaním a kúpou a plnením záväzkov z nich vyplývajúcich, a to súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Klient tiež potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné a v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť Sprostredkovateľovi na adresu reklamacia@centshop.sk Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov udeľuje Klient dobrovoľne, a to na dobu určitú počínajúc jeho udelením až do uplynutia dvoch rokov od zániku všetkých záväzkov a/alebo iných právnych vzťahov medzi Klientom a Sprostredkovateľom. Klient je oprávnený tento súhlas písomne odvolať doručením písomného oznámenia o odvolaní  súhlasu. Klient nie je oprávnený odvolať súhlas skôr ako bude splnený účel spracovania a poskytnutia osobných údajov bližšie špecifikovaný vyššie. Klient potvrdzuje, že pred získavaním osobných údajov bol zo strany Sprostredkovateľa informovaný o skutočnostiach uvedených v § 10 zákona  č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a rovnako bol poučený o svojich právach vyplývajúcich z § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.   
5.    Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.3.2014.


Nedávne objednávky (+)

Zobraziť všetky->